Stadgar

Skriv ut

Stadgar

för
Föreningen Angereds Unga Katoliker

2006-02-26


§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Angereds Unga Katoliker.

§ 2 Säte

Föreningen Angereds Unga Katoliker har sitt säte i Angered, Göteborgs kommun.

§ 3 Målsättning

Föreningen har till uppgift att samla katolska barn och ungdomar i tron och kunskapen om den katolska kyrkan för att gemensamt förverkliga de syften och målsättningar som Katolska kyrkan och Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker har uppställt.

§ 4 Föreningens uppgifter

Det ingår i föreningens uppgifter
- att stödja och utveckla barn- och ungdomsarbetet i S:t Paulus av Korsets församling
- att verkställa årsmötets beslut

§ 5 Organisation

Föreningen Angereds Unga Katoliker är en lokalavdelning av Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK).

§ 6 Medlemskap

Föreningens medlemmar är katolska barn och ungdomar mellan 3 och 28 år och av föreningen tillsatta ledare och funktionärer. Icke katoliker kan vinna medlemskap efter styrelsens prövning.

§ 7 Medlemsavgift

Föreningens medlemmar skall betala en medlemsavgift till föreningen vars storlek beslutas av årsmötet.

§ 8 Organ

Föreningens organ är årsmötet och styrelsen.

§ 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas minst en gång per år på tid och plats som styrelsen fastställer.
Kallelse till årsmötet skall vara utsänd av styrelsen minst 2 veckor före årsmötet.
Röstberättigad vid årsmötet är samtliga medlemmar som fyllt 13 år vid tillfället för mötet.
Varje röstberättigad medlem äger en röst.
Poströstning är tillåten.
Ordinarie årsmöte hålles varje år senast den 15 april.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justerare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
 5. Beslut om ansvarsfrihet
 6. Fastställande av årsavgift
 7. Val av styrelse
 8. Val av revisor
 9. Val av valberedning
 10. Motioner

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller minst 2/3 av medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11 Styrelse

Styrelsen är Föreningen Angereds Unga Katolikers beredande, planerande och verkställande organ samt beslutsfattande då årsmötet ej är samlat.
Styrelsen består av:
 1. ordförande
 2. sekreterare
 3. kassör
 4. 2 övriga medlemmar
samt eventuella suppleanter
Ytterligare ledamöter kan adjungeras och har då närvaro- och yttranderätt.
Styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Hälften av styrelseledamöterna väljs på jämna kalenderår och den andra hälften på udda kalenderår.
Styrelsen skall sammanträda minst 2 gånger per år.

§ 12 Styrelsens beslut

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Sluten omröstning kan tillämpas då så begärs.

§ 13 Revisor

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper skall en revisor tillsättas.

§ 14 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår dvs. 1 januari – 31 december.

§ 15 Firmateckning

Föreningen Angereds Unga Katoliker tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 16 Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid årsmöte.

 

Besökare

Vi har 30 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it