Fasta/Påsk 2012

Skriv ut

S:t Paulus av Korset katolska församling

Fasta/Påsk 2012

Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

 

 

  

Jesus

  

 

  

 

Kära församling!

Under stora fastans fyrtio dagar, som vi firar till åminnelse av att Jesus Kristus själv fastade fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen, är vi på väg mot påskhögtiden. Det är kristendomens största och viktigaste högtid, det liturgiska årets höjdpunkt. Vi förbereder oss inför påskfirandet med fasta och bön, försakelse och barmhärtighetsgärningar. Ty när kroppen och alla våra sinnen (känsel, smak, syn, doft, hörsel) fastar, får själen näring, ty det är väldigt enkelt att glömma bort Gud om man faller i bekvämlighet. Genom att fasta visar vi också vår solidaritet med de nödlidande. Då har vi möjlighet att själva erfara hur det känns att vara hungrig eller att vara tvungen att avstå från något. De pengar vi på så sätt sparar, kan vi dela med oss av genom att ge allmosor åt de behövande.

Hela stora fastan är en helig tid, en stark liturgisk period, som skall leda oss till omvändelse, alltså att vi vänder om från våra synder och begär och vänder oss till Gud. Må var och en av oss förbereda sig inför påsk med en väl förberedd bikt och på så sätt försona sig med Gud och med människor. Palmsöndagen, som inleder Stilla veckan, är påskens förelöpare. Vi firar den med en palmprocession till åminnelse av Jesu Kristi intåg i Jerusalem, där han skulle lida och dö på ett kors för våra synder.

Ordet påsk, som härstammar från hebreiska pesach, betyder övergång. Det är en övergång från döden till ett nytt liv, från synden till Kristus. Vi börjar fira påsk redan på Skärtorsdagens kväll, som inleder de tre heliga påskdagarna. Vi firar den högtidliga mässan med fottvagning till åminnelse av eukaristins och prästämbetets sakrament. I Jesu gest att tvätta lärjungarnas fötter såg kyrkofäderna en bild av biktens sakrament, då Herren tvättar oss rena från våra synder. På Långfredag firar vi korsets liturgi i stället för den heliga mässan, till åminnelse av Jesu Kristi lidande och hans död på korset för våra synder. Påskafton är den stora sabbaten. Kyrkan firar ingen liturgi. Jesus Kristus vilar i sin grav. Det är en tid av tillbedjan, av vaka tillsammans med Herren. Efter Långfredagens fasor börjar vi fira Kristi uppståndelse på Påskaftons kväll med den långa eukaristin, som vi kallar för påskvakan. Den är det liturgiska årets längsta och vackraste mässa, som firas under natten, då uppståndelsens mysterium förverkligades.

Redan i dag välkomnar vi varmt till att delta i de tre heliga påskdagarnas liturgi från torsdag till söndag. Det är de absolut vackraste och viktigaste dagarna under Kyrkans liturgiska år. Om vi kommer till kyrkan bara på Påskdagens morgon, har vi missat det väsentligaste i påskfirandet.

Vi önskar oss själva och er alla att fastans heliga tid bringar omvändelsens goda frukter i våra hjärtan, så att påskens hopp och glädje kan vara fullkomliga i oss.

 

Er herde

p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.

 

 

  

**********

 

 

 

Intervju med pater Marek, vår nye kaplan

Jag föddes i Lublin, där kapucinbröderna har ett kloster och där det också finns ett prästseminarium. När jag hade tagit emot min första kommunion, frågade mina föräldrar om jag ville ministrera i kyrkan. Jag trodde att man måste bli präst om man var ministrant, så jag blev förskräckt. Men mina föräldrar förklarade att det inte var så. Då blev jag glad att jag inte behövde bli präst utan ”bara” kunde vara ministrant! För oss som ministrerade var det mycket lätt att få kontakt med bröderna i klostret. När jag hade slutat gymnasiestudierna och skulle besluta vad jag skulle göra i fortsättningen, visste jag att jag verkligen ville leva som bröderna jag hade träffat.

 

Pater_Marek

 

Så inträdde jag i kapucinorden. När jag var i seminariet i min hemförsamling i Lublin, tänkte jag ibland på att åka utomlands och tjänstgöra. Men inte i Afrika, för där var för varmt! En dag ville jag låna en bok av pater Robert, och under vårt samtal nämnde han att han och en annan broder gärna ville tjänstgöra i Sverige. ”Kanske du också vill göra det?” frågade han mig. Gud planerade för mig, steg för steg, och redan i seminariet började han förbereda mig för att senare komma till Sverige. Vi ville börja lära oss språket, och som av en tillfällighet träffade vi en man som undervisade i svenska på universitetet i Lublin. Han började undervisa oss utan någon ersättning. När jag sedan kom till Sverige, tackade jag Gud för den mannen, för det var mycket lättare att fortsätta lära sig det svenska språket med den grund han gett oss.

Efter min prästvigning år 2007 lämnade jag en ansökan till provinsialen att jag gärna ville åka till Sverige om det var möjligt. Ett år efter prästvigningen gavs mig möjligheten att tjänstgöra i Sverige. Det var i september 2008, och jag kom då till Skövde. Efter några månader skickade Gud mig ytterligare en lärare, som utan ersättning hjälpte mig och fortfarande hjälper mig med språket. Jag tänker med tacksamhet på dessa personer som Gud har sänt för att underlätta för mig i det nya landet.

Från januari i år är jag här i Angered. Det är min andra församling i Sverige. Säkert har jag inte så stor erfarenhet ännu av arbetet i församlingarna i Sverige, men jag märker att eftersom det inte finns så många katoliker i landet, har man nära kontakt med människorna i församlingen. Det är lättare att förmedla evangeliet när man känner människorna och vet vem man talar med.

 

 

**********

 

   

 

FASTERETRÄTT

i S:t Paulus av Korset församlingskyrka

med diakon Björn Håkonsson

den 23 – 25 mars 2012

 

 

Fredagen den 23 mars

 

kl. 18.00                       Rosenkransen

kl. 18.30                       Den Heliga Mässan med predikan
                                     Korsvägsandakt

ca kl. 20.30                  Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

kl. 21.30                       Möjlighet till bikt

 

 

Lördagen den 24 mars

 

kl. 14.00                       Film ”The Passion”

kl. 17.00                       Samtal kring filmen. Kaffe

kl. 18.00                       Rosenkransen. Under tiden möjlighet till bikt

kl. 18.30                       Den Heliga Mässan med predikan. 
                                     Möjlighet till bikt även under mässan

kl. 19.30-20.30             Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

kl. 20.30                       Möjlighet till bikt

 

 

Söndagen den 25 mars

 

kl. 09.00                       Den Heliga Mässan med predikan

kl. 10.00                       Rosenkransen

kl. 10.30                       Högmässa med predikan

kl. 12.00-13.00             Föredrag för barnen i grupp 4-9 i ett av
                                     klassrummen. Under tiden bikt för vuxna

kl. 13.00                       Samling i kyrkan och bikt för barnen, samt
                                     möjlighet till bikt för vuxna

 

På grund av reträtten firas ingen mässa i Alingsås denna söndag.
Alingsåsborna är välkomna att följa med en hyrd buss till Angered.

 

 

**********

 

  

 

MÄSSTIDER

Stilla veckan och påsken 2012

 

Angered


Palmsöndagen             1 april kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa
                                     med palmvigning och procession

Onsdagen                    4 april kl. 18.30 Mässa, botandakt och bikt

Skärtorsdagen              5 april kl. 18.30 Mässa och därefter vaka.
                                     Kyrkan är öppen fram till midnatt

Långfredagen               6 april kl. 15.00 Liturgi – Herrens lidande och
                                     död. Därefter vaka. 
                                     Kyrkan är öppen fram till midnatt

Påskafton                     7 april kl. 11.00 Matvälsignelse, därefter
                                     möjlighet till bikt

Påskafton                     7 april kl. 21.00 Påskvaka – Herrens 
                                     uppståndelse

Påskdagen                   8 april kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa

Annandag Påsk            9 april kl. 10.30 Högmässa

Påskoktaven                 tisdag – lördag, den heliga mässan kl. 18.30

 

 

Alingsås


Palmsöndagen             1 april kl. 13.00 Högmässa, möjlighet till bikt
                                     efter mässan

Påskdagen                   8 april kl. 13.00 Högmässa

 

 

Novena till Guds Barmhärtighet


Långfredagen               6 april, efter liturgin Barmhärtighetens novena
                                     och bönevaka

Påskafton                     7 april kl. 19.30 Barmhärtighetens novena

Påskdagen                   8 april kl. 10.15 Barmhärtighetens novena

Annandag Påsk            9 april kl. 10.15 Barmhärtighetens novena  

Påskoktaven                 tisdag – lördag, Barmhärtighetens novena 
                                      efter kvällsmässan

 

 

**********

 

 

AVLATEN IDAG


Den katolik som har ångrat sina synder och fått förlåtelse för dem i biktens sakrament kan genom kyrkans förmedling få avlat, det vill säga efterskänkande av syndens konsekvenser i denna världen och den kommande. Förutsättningen är att man gör någonting som visar ens uppriktighet. Avlaten kan vara antingen partiell (”ofullständig”) eller ”fullkomlig” (plenaravlat, vilken förutsätter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner, samt den uppriktiga viljan att undvika också den minsta synd).

Partiell avlat får:

 • den som i sitt dagliga arbete eller i livets vedermödor ödmjukt lyfter sin själ till Gud med en kort muntlig eller ordlös bön
 • den som, inspirerad av sin kristna tro, ger något av sig själv, sitt arbete, sin tid eller sina tillgångar för att hjälpa medmänniskor i nöd
 • den som i botens anda frivilligt avstår från något som är tillåtet och angenämt
 • den som i det dagliga livet avlägger ett frivilligt och frimodigt vittnesbörd om tron

Fullkomlig avlat får (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner och med den uppriktiga viljan att undvika all synd):

 • den som besöker det allraheligaste Sakramentet och tillbringar minst en halvtimme i tillbedjan
 • den som uppmärksamt och aktivt deltar i en sakramentsprocession
 • den som under minst en halvtimme läser eller lyssnar till den heliga Skrift med vördnad för Guds ord (lectio divina)
 • den som deltar i en reträtt som varar tre hela dagar
 • den som deltar i korsvägsandakten i kyrkan
 • den som på Långfredagen uppmärksamt deltar i liturgin och korshyllningen
 • den som under påsknattens gudstjänst förnyar sina doplöften
 • den som uppmärksamt och tillsammans med andra ber fem dekader av rosenkransen i kyrkan, familjen, ordensgemenskapen eller vid en annan samling
 • den som under veckan 1-8 november besöker kyrkogården och ber för de avlidna
 • den som på Alla själars dag besöker kyrkan och ber Fader vår och Trosbekännelsen för de avlidna

Dessa bestämmelser är hämtade ur Enchiridium indulgentiarum, fjärde upplagan 16 juli 1999, där den fullständiga förteckningen finns.

 

Anders Piltz

 

**********

 

  

 

KALENDARIUM

Angered  -  Våren 2012

 

Katekesundervisning

Grupp 1-4                                     Grupp 5-8

Söndag 15 & 29 januari                Söndag 8 & 22 januari
Söndag 12 & 26 februari               Söndag 5 & 19 februari
Söndag 11 & 25 mars                   Söndag 4 & 18 mars
Söndag 15 & 29 april                    Söndag 1 & 22 april
Söndag 13 & 27 maj                     Söndag 6 & 20 maj
Söndag 3 juni

Undervisningen börjar med högmässan kl. 10.30.

 

 

Den heliga rosenkransen

Den heliga rosenkransen bes gemensamt kl. 18.00 varje lördag, kl. 10.00 varje söndag, samt kl. 18.00 på vardagar.

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt

Barmhärtighetens rosenkransbön med tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet varje torsdag efter kvällsmässan kl. 18.30.

 

Korsvägsandakt

Korsvägsandakten firas på fredagar under hela stora fastan efter kvällsmässan kl. 18.30.

 

Bönevaka

Den första fredagen i varje månad inbjuds till bönevaka, som börjar med kvällsmässan kl. 18.30, därefter tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet och tillfälle till bikt under kvällen.

 

Första kommunion – söndagen den 3 juni kl. 10.30.

Konfirmation – söndagen den 14 oktober kl. 10.30


Lammet

 

 Avs.

S:t Paulus av Korset katolska församling

Titteridammstigen 4

424 68  ANGERED

 

 

lilja

 

 

 

 

 

 
 
Kapucinbröderna önskar er fruktbärande fastedagar,
en djupt upplevd Stilla vecka
och en välsignad Herrens Uppståndelses Fest.
 
 
 
 

 

 

 

 

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00

Ingen expedition på måndagar

Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10

Titteridammstigen 4

424 68  ANGERED

www.stpaulus.se

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.

 

 

OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser
till församlingen om ni flyttar.

 

Besökare

Vi har 51 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it