Advent/Jul 2014

Skriv ut

Brev från
S:t Paulus av Korset katolska församling

Advent/Jul 2014

Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

 

 

Kära församlingsmedlemmar!


Till skillnad från Gud som existerar utanför tid och rum är vi människor begränsade av tid och rum. Tiden som är oss given och som passerar, men som var och en också har brist på. Tiden som är uppdelad i sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år, sekler osv. Tiden som mäts av klockan och almanackan.
Men vad är egentligen tid? Kyrkans store lärare Augustinus av Hippo säger: ”Om ingen frågar mig så vet jag det, men om jag vill förklara för någon som frågar mig, så vet jag helt enkelt inte”. Tiden är alltså ett fundamentalt begrepp i vår tillvaro som är svårt att definiera, och frågan om dess natur har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider. Tiden uppfattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser utspelas. Liksom en sträcka anger avståndet mellan två platser i rummet, anger ett tidsintervall avståndet mellan två händelser i tiden. En annan uppfattning är att tiden enbart är ett abstrakt begrepp som vi använder oss av för att skapa oss en modell av omvärlden.
I vilket fall som helst är vi beroende av tiden. Utan tid och rum kan vi inte existera. Tiden är oss också given. Våra liv rymmer en viss tidsperiod. Tiden mäter vi med hjälp av almanackan. Parallellt med den vanliga almanackan har vi en liturgisk sådan. Det liturgiska året rymmer alla de viktigaste händelserna i frälsningshistorien och Jesu Kristi liv. Det rymmer också andra fester som påminner oss om viktiga sanningar om Jungfru Maria och de många helgon som Kyrkan vördar. Med hjälp av det kyrkliga året kan vi år efter år återuppleva och ta del i de viktiga händelserna. På så sätt kan varje generation vara närvarande i dem. Tack vare det liturgiska året börjar historien leva.
Från början av november böjde vi oss över dödens mysterium. När vi såg naturen lägga sig till sömns, de gula löven falla ned från träden och gräset och blommorna vissna och dö, ställde Kyrkan framför våra ögon den djupa sanningen att också vår tid här på jorden är begränsad. Att också vi skall den vägen vandra. Kyrkan påminde oss om att den som inte tar döden på allvar, tar inte heller livet på allvar. Vi kom till insikt om att vi inte enbart är bundna till nuet och det jordiska livet, utan att det även existerar ett evigt liv i den kommande världen. Att döden inte har sista ordet. Att det finns liv bortom döden. Att människans liv förvandlas efter döden men inte tar slut. Denna insikt ger oss kristna, troende människor hopp och trygghet. Och trots att vi fruktar döden och begråter våra nära anhöriga som har gått bort, misströstar vi inte. Vi misströstar inte för vi ser hopp, vi tror på uppståndelsen och det eviga livet, alltså det som Jesus Kristus har försäkrat oss om.
Vi böjde oss också över Kyrkans mysterium, att hela Kristi Kyrka, hans mystiska kropp, inte heller är bunden enbart till sin synliga gestalt här på jorden. Kyrkan är uppdelad i tre stora grupper. Förutom Kyrkan som är på pilgrimsfärd, på vandring till Faderns hus, det himmelska Jerusalem, alltså vi levande och troende människor, finns det två grupper. De har redan gått ur tidens ram. För dem, liksom för Gud, existerar inte längre tid och rum. Det är den triumferande Kyrkan, alltså helgonen som redan befinner sig i himmelen. Deras vandring är slut. De är redan förenade med Gud och därför fullständigt lyckliga. Vi firade dem med stor glädje den 1 november. De är våra förebedjare men också goda exempel. De vittnar om att helighet är möjlig att uppnå också för oss. Helighet är ingen lyxvara för några få. De påminner oss om vår grundläggande kallelse, som är just att uthålligt sträva efter helighet. Och till sist finns också den lidande Kyrkan, alla själar i skärselden, som vi firade den 2 november. Det är alla de troende som har satt sitt hopp till Kristus, som har levt ett ganska gott liv men som ännu inte är redo att förena sig med Gud, möta honom ansikte mot ansikte. Det är fortfarande någonting som skiljer dem från honom: deras synder och ofullkomligheter. De längtar efter Herren, och på grund av denna outhärdliga längtan lider de. De gör bot i skärselden i väntan på mötet med Gud. De kan inte hjälpa sig själva eftersom deras tid redan är ute. De har använt den tid som de fått och därför väntar de på våra förböner. Det är därför vi i november månad på ett särskilt sätt tänker på våra avlidna anhöriga. Vi besöker deras gravar, tänder ljus, lägger blommor och framför allt ber för dem.
Det liturgiska året närmar sig sakta men säkert sitt slut. Dess sista stora fest är Kristus Konungens söndag. Festen infördes i Kyrkans liturgi av påven Pius XI år 1925. Den skall påminna oss om att Kristus regerar över hela skapelsen, både himmel och jord, över hela universum. Han är skapelsens centrum, dess början och slut, Alfa och Omega. Hela skapelsen har sin början hos Kristus och den vandrar mot honom.
Det liturgiska året börjar en aning tidigare än det vanliga året. Det börjar med första söndagen i Advent. Advent är en av de två så kallade starka perioderna i liturgin. En tid då Kyrkan på ett speciellt sätt vänder om till Herren. Då den ännu intensivare upplever hans närvaro och ännu intensivare lyssnar till hans röst. Den är också en tid av bot. För att vi bättre skall kunna höra Herrens röst uppmanas vi till en intensivare inre samling och tystnad. Adventstiden har en dubbel karaktär. Dels är den en förberedelse för julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är den en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Den har alltså också en eskatologisk dimension. Av dessa två skäl framstår Advent som en tid av hängiven och glad förväntan. En viktig händelse under Adventet utgör också reträtten, som skall förbereda oss för julfirandet. En privilegierad tid av samvaro med Gud. En tid då vi kan lyssna till hans Ord och tala till honom. Också en tid av omvändelse och försoning med Gud i försoningens sakrament, alltså bikten. Jultidens glädje kan vara fullkomlig enbart om Advent utnyttjas väl. I slutet av Advent möter vi det glada firandet av Julen. Näst efter firandet av påskmysteriet vet Kyrkan inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än åminnelsen av Herrens födelse och hans första uppenbarelse, som firas under jultiden.
Redan i dag önskar vi alla våra församlingsmedlemmar djupa och rika andliga upplevelser under Advent och en sann glädje av Herrens födelse under Jul.
Er kyrkoherde
p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.


MÄSSTIDER

JUL  2014  OCH  NYÅR  2015

 

 

Fredag – söndag den 28-30 november – Första söndagen i Advent

Församlingens Adventsreträtt

ANGERED  Tillfälle till bikt under reträtten

 

Söndagen den 14 december – Tredje söndagen i Advent

ANGERED  Tillfälle till bikt före jul: under och efter högmässan kl. 10.30

 

Torsdagen den 18 och fredagen den 19 december

ANGERED  Tillfälle till bikt före jul: efter kvällsmässan kl. 18.30

 

Söndagen den 21 december – Fjärde söndagen i Advent

ANGERED  Tillfälle till bikt före jul: under och efter högmässan kl. 10.30

 

Julafton, onsdagen den 24 december

ANGERED  Mässa kl. 8.00 och Julnattens mässa kl. 23.00

 

Juldagen, torsdagen den 25 december – Kristi födelse

ANGERED  Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.30

 

Annandag Jul, fredagen den 26 december – Helige Stefanos dag

ANGERED  Högmässa kl. 10.30

 

Övriga dagar i Juloktaven; lördag, måndag, och tisdag

ANGERED  Mässa kl. 18.30

 

Söndagen den 28 december – Den Heliga Familjen

ANGERED  Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.30

 

Nyårsafton, onsdagen den 31 december

ANGERED  Tacksägelsemässa kl. 18.30, därefter tillbedjan fram till kl. 20.00

 

Nyårsdagen, torsdagen den 1 januari – Maria Guds Moder

ANGERED  Högmässa kl. 10.30. Ingen mässa kl. 9.00

ALINGSÅS  Ingen mässa firas i dag

 

Trettondedag Jul, tisdagen den 6 januari – Heliga Tre Konungar

ANGERED  Högmässa kl. 10.30. Ingen mässa kl. 18.30

ALINGSÅS  Ingen mässa firas i dag

 

Från och med onsdagen den 7 januari firas mässorna som vanligt.


Kyndelsmässodagen  - Söndagen den 8 februari
firar vi 25-årsjubileum
av S:t Paulus av Korset katolska kyrkas invigning.

Den heliga mässan firas kl. 10.30, därefter festligt kyrkkaffe och samvaro i vår cafeteria.

Barnens julbön


Gud bor i ett ljus
dit ingen kan gå.
Gud kan vi ej se
och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här.
Så blir han ett barn
som Maria bär.
Ära vare dig
o Gud som är så stor
att du kommer hit
som vår lille bror.
Ja, du kommer hit
du vill vara här.
Så blir du ett barn
som Maria bär.


 

ADVENTSRETRÄTT


i S:t Paulus av Korset församlingskyrka

med pater Staffan Jakobsson TOR

Första Adventshelgen, den 28-30 november 2014


 

Fredagen den 28 november

kl. 18.00                    Rosenkransen

kl. 18.30                    Den Heliga Mässan med predikan

ca kl. 19.30 -             Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

- ca kl. 21.00

 

 

Lördagen den 29 november

kl. 17.30                    Tillbedjan och tillfälle till bikt

kl. 18.00                    Rosenkransen, därefter sakramental välsignelse

kl. 18.30                    Den Heliga Mässan med predikan

ca kl. 19.30 -             Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

- ca kl. 21.00

Prästerna är disponibla för bikt även under mässan.


 

Söndagen den 30 november

kl. 09.00                    Den Heliga Mässan med predikan

kl. 10.30                    Högmässa med predikan

kl. 12.00-12.30        Föredrag för barnen i ett av klassrummen. Under tiden kyrkkaffe för vuxna

kl. 12.30                    Samling i kyrkan och bikt för barnen samt möjlighet till bikt för vuxna

 

 

På grund av reträtten firas ingen mässa i Alingsås denna söndag.
Alingsåsborna är välkomna att följa med en hyrd buss till Angered.

 

 


Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling
Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00
Ingen expedition på måndagar
Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10
Titteridammstigen 4
424 68 ANGERED
www.stpaulus.se
Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.

OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser 
till församlingen om ni flyttar.

Besökare

Vi har 53 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it