HELIGA SYSTER FAUSTINA

för uppgifterna "att predika och föra ut" hemligheten i Guds barmhärtighet och att bedja en innerlig bön om barmhärtighet mot världen, de uppgifter som den helige fadern Johannes Paulus II ställer hela kyrkan inför, tjänar ett vittnesbörd om den heliga syster Faustinas liv och mission.

Hon föddes år 1905 i byn Glogowiec utanför Lodz i Polen som tredje barnet i Marianna och Stanislaw Kowalskis familj. Ända från barndomen utmärkte hon sig genom att gärna bedja, att vara arbetsam, tjänstvillig och att vara känslig för mänskligt elände. Hon gick knappt tre år i skolan, och senare, som ung tonårsflicka, lämnade hon föräldrahemmet och tog tjänst hos välbärgade familjer.

Vid tjugo års ålder inträdde hon i Guds Moders barmhärtighetssystrars kloster, där hon – såsom syster Maria Faustina – levde i 13 år och tjänstgjorde som kokerska, trädgårdsarbetare och portvakt. Hennes liv – till synes mycket vanligt, monotont och grått – dolde i sig ett ovanligt djup av förening med Gud. Ty allt från barndomen ville hon bli ett stort helgon och strävade konsekvent efter detta genom att samverka med Jesus för att rädda förlorade själar och genom att hon vigde sitt liv till ett offer för syndare. De år då hon levde ordensliv karaktäriserades av ett lidandets stigma och ovanliga mystiska nådebevis.

Till denna enkla nunna, som hade en gränslös förtröstan på Gud, riktade Herren Jesus de häpnadsväckande orden: ”I det Gamla Förbundet sände jag profeter till mitt folk med olyckor. I dag sänder jag dig till hela mänskligheten med min barmhärtighet. Jag vill inte straffa den olyckliga mänskligheten utan läka den, ta den till mitt barmhärtiga hjärta.”

Heliga syster Faustinas mission går ut på att

- erinra om sanningen i den tro som uppenbarats i den Heliga Skrift, om den barmhärtige Gudens kärlek till varje människa, även till den störste syndaren,
- framvisa nya kultformer för Guds barmhärtighet,
- inspirera en ny rörelse med Guds barmhärtighets tillbedjare och apostlar, en rörelse som skall leda till en de trognas religiösa renässans i en anda av denna gudstjänst, dvs. i evangeliets anda att hysa en barnslig tilltro till Gud och att öva kärlek mot sin nästa.

Syster Faustina förstördes av lungsot och av de lidanden hon uthärdade som ett offer för syndare, och då hon avled i Kraków den 5 oktober 1938 i en ålder av endast 33 år ansågs hon som helig.

Den 18 april 1993, första söndagen efter påsk, inräknade den helige fadern Johannes Paulus II på Petersplatsen i Rom henne bland de saligförklarade. Nästa dag yttrade han vid den allmänna audiensen: ”Gud har talat till oss genom saliga syster Faustina Kowalskas andliga rikedom. Hon gav världen ett väldigt budskap om Guds barmhärtighet och en uppmaning till världen att helt anförtro sig åt Skaparen. Gud gav henne en särskild nåd, ty hon kunde erfara hans barmhärtighet genom mystiska upplevelser och genom en särskild gåva av kontemplativ bön.