Aktuellt

 

Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari

Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

Stiftets nya direktiv – som gäller från den 12 januari – är följande:

 1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.
 2. För mässor och andra gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 3. För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Förutsättningen då är att ytterligare en mässa erbjuds samma dag då man inte kräver vaccinationsbevis men följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
 4. Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster är det tillåtet med maximalt 50 deltagare och att man följer direktiven enligt punkt 2 ovan.
 5. Kyrkoherdarna rekommenderas fortfarande att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
 6. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

Vi ber alla att observera följande:

 • Präster, diakoner, ministranter, kör, musiker m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.
 • Barn under 18 år räknas som deltagare i ovan nämna antal.
 • Vaccinationsbevis kan endast krävas för personer över 18 år.
 • För kontroll av vaccinationsbevis finns en app att ladda ner på Myndigheten för digital förvaltning.

Stockholm den 12 januari 2022

Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift

Msgr Stjepan Biletic
Kansler i Stockholms katolska stift       

Se länken: https://katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2022/stiftets-direktiv-for-offentliga-massor-justeras-ytterligare-fran-den-12-januari     


 

Böneveckan för kristen enhet den 18 – 25 januari

Böneveckan för kristen enhet 2022 har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern (MECC).

Temat kommer från Matteusevangeliet 2:1-12: “En stjärna i öster vi kommer för att tillbe Kristus“.

På grund av pandemin måste tyvärr den ekumeniska gudstjänsten ställas in, som var planerad till söndagen den 23 januari i S:t Johannes kyrka i Hjällbo. Materialet som sammanställts kan dock användas för daglig läsning under veckan som kommer, för enskild läsning eller i gudstjänster. Den gemensamma gudstjänsten kommer att firas längre fram i vår.

Läs mer på länken:  https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2021/boneveckan-for-kristen-enhet-2022


 

Guds ords söndag den 23 januari

Sedan år 2020 firas den tredje söndagen “under året” som Guds ords söndag. I år infaller Guds ords söndag den 23 januari och sammanfaller med “Böneveckan för kristen enhet” samt ”Bibelns dag” som arrangeras av Svenska Bibelsällskapet.

I sitt motu proprio om Guds ords söndag, Aperuit illis från 2019, skriver påve Franciskus att firandet av Guds ords söndag har ekumeniskt värde, eftersom skrifterna, för dem som lyssnar, stakar ut vägen till äkta och beständig enhet.

På Guds ords söndag i år firar påve Franciskus en mässa i Peterskyrkan i Rom kl. 09.30 som kan följas via youtube. Under mässan kommer påven att insätta ett antal män och kvinnor till lektorns och kateketens lekmannatjänst.

Med Guds ords söndag betonas Guds närvaro i mäns och kvinnors liv. Gud vandrar verkligen med oss och är ständigt med oss genom den heliga Skrift.


 

Konfirmandläger den 22 – 24 april på Sjöviksgården

Ett läger med aktiviteter, undervisning och tillfällen att växa i tron. Kontaktperson: Elin Jönsson,

0703-044137, elin.jonsson@katolskakyrkan.se  Mer information finns på www.bilda.nu/upt


 

Hamnen – Katolsk telefonsjälavård för unga

En linje för livets små och stora frågor, för dig som är 16-30 år. En linje som är öppen varje måndag kl. 19.00-21.00, telefon 020-462664.


 

Katekesundervisningen i vår församling

Välkommen till katekesundervisningen för alla grupper: grupp 1-5 och 7-9. Vi ses i högmässan kl. 10.30 på söndagarna och fortsätter med undervisningen efter högmässan.

Läs mer under Kungörelser och Undervisning.


 

Biskopssynoden 2021 – 2023

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

Påve Franciskus har beslutat att en synodal process ska genomföras för hela katolska kyrkan. I denna världsomspännande process ska alla stift delta. Processen startade i oktober 2021 och avslutas med en biskopssynod som äger rum i Vatikanen i oktober 2023.

Vad betyder ”synod”? Det grekiska ordet synodos betyder “samma väg” eller ”gemensam väg”.

”Hela gudsfolket konsulteras, för att man skall se vilka dolda nådegåvor och talenter som kan finnas och bli fruktbara. Första etappen äger rum i församlingen, där man försöker vaska fram de bidrag och goda råd som finns hos de troende. Nästa etapp blir på stiftsplanet, där man samlar ihop allt som kommit fram från församlingarna och sammanställer det. Sedan görs samma sak på biskopskonferensernas plan. Därefter förs allt vidare till den synod som sker på den universella kyrkans plan”, skriver kardinal Anders Arborelius (Katolskt magasin 9/2021).

Pastoralrådet i vår församling hade ett möte den 1 december, då man samtalade om de aktuella frågorna.
Nästa tillfälle var söndagen den 16 januari efter högmässan, då p. Pascal René Lung OP medverkade.
Man kommer att fortsätta samtalen framöver och inbjuda församlingsmedlemmarna.

TIO FRÅGESTÄLLNINGAR ATT DISKUTERA OCH BESVARA

För att initiera en öppen diskussion i den synodala processen har Vatikanen föreslagit tio frågeställningar som stiften ska ta ställning till. De finns i sin helhet här.

Frågeställningarna ska anpassas till den lokala kontexten i varje stift och målet är inte att besvara varenda frågeställning i detalj. Istället kan varje församling välja att besvara de frågor som upplevs som mest relevanta.

Finns det frågor som är viktigare för församlingen som till exempel pandemin, övergrepp eller vård av skapelsen kan man diskutera dessa istället.

 1. LEDSAGARNA

När vi talar om ”vår kyrka” – vem hör dit? Vem ber oss vandra tillsammans? Vilka är reskamraterna även utanför församlingarna? Vilka personer eller grupper har lämnats utanför? Vilka bjuds in i kyrkan? Vilka stängs ute? Varför?

 1. LYSSNANDET

Vem behöver vår kyrka lyssna på? Hur lyssnar kyrkan på lekmännen, de unga och kvinnorna? Hur tas bidragen från kvinnor och män i ordensgemenskaperna tillvara? Vilket utrymme får rösterna från minoriteterna, de utstötta och uteslutna och de som lämnat därför att de inte känt sig lyssnade på? Att verkligen lyssna kräver att man är öppen och fördomsfri. Vilka fördomar och stereotyper kan hindra lyssnandet?

 1. ATT TA TILL ORDA

Hur främjar vi en fri och genuin kommunikation, utan tvetydighet och opportunism? Hur gör man det i vårt samhälle? När och hur lyckas säga vi uttrycka det som är viktigt för oss? Hur fungerar relationerna med medierna (inte bara de katolska)? Vilka talar i den kristna gemenskapens namn och hur väljs dessa?

 1. GUDSTJÄNSTEN

På vilket sätt kan bönen och firandet av liturgin inspirera och ge riktning åt den gemensamma processen? Hur inspirerar bönen och liturgin de viktigaste besluten som tas i och av kyrkan? Hur ska alla troendes aktiva deltagande i liturgin och helgelsens tjänst främjas?  Vilket utrymme ges till akolyter och till lektorer? Är det utrymme som ges tillräckligt?

 1. MEDANSVAR I UTSÄNDNINGEN

Alla kyrkans medlemmar är kallade att delta i kyrkans mission. Hur stöttar vi de medlemmar som är engagerade i samhällslivet (genom sociala och politiska insatser, verksamhet i vetenskaplig forskning och undervisning, i främjandet av social rättvisa, skydd av mänskliga rättigheter och omsorgen om det egna hemvistet osv.)?

Hur är samarbetet mellan våra orientalisk katolska kyrkor och den romersk-katolska kyrkan? På vilket sätt bidrar det till/försvårar kyrkans mission?

 1. ATT FÖRA EN DIALOG I KYRKAN OCH SAMHÄLLET

Vilka dialoger förs inom kyrkan? Hur skall man bemöta de olika synsätt, konflikter och svårigheter som råder?  Hur främjar vi samarbeten med andra stift, lekmannaorganisationer, kyrkliga rörelser m fl? Vad har vi för erfarenhet av dialog med troende från andra religioner och med icke-troende?

Hur kan kyrkan möta andra institutioner i samhället i en dialog och lära av dem; i politikens värld, det civila samhället, de fattiga?

 1. ANDRA KRISTNA KYRKOR OCH SAMFUND

Vilka relationer har vi med systrar och bröder i andra kristna kyrkor och samfund? Inom vilka områden? Vilka frukter har mognat under ”den gemensamma resan”? Vilka svårigheter har uppstått?

 1. AUKTORITET OCH DELTAGANDE

En synodal kyrka kännetecknas av delaktighet och medansvar. Hur ställer vi upp målen som ska nås, hur ser vägen dit ut och vilka steg måste tas? Hur ska auktoriteten i vår kyrka utövas? Hur ser lagarbetet och medansvaret ut? Hur främjas lekmännens delaktighet och medansvar?

 1. URSKILJA OCH AVGÖRA

Med vilka metoder väljer vi ut och tar gemensamma beslut? Hur kan detta förbättras? Hur ska deltagande i beslut inom hierarkier främjas? Hur kombineras decision-making-processen med decision-taking-processen d v s hur förbereds de beslut som tas? På vilket sätt och med vilka metoder uppmuntrar vi transparens och ansvarighet?

 1. ATT LÄRA SIG I SYNODALITET

Hur ska människor utbildas, särskilt de som inom den kristna gemenskapen ska åta sig ansvarsfulla uppgifter, som gör dem lämpliga för att ”vandra tillsammans” och ömsesidigt lyssna och ha dialog med andra? Vilken utbildning erbjuds för urskiljning och utövande av auktoritet?

 

Hur utövar man synodaliteten?
Som en del av sitt kärleksmysterium för mänskligheten ger Gud alla troende en trosinstinktsensus fidei – som hjälper dem att urskilja vad som verkligen kommer från Gud. Andens närvaro ger de kristna en viss samhörighet med de gudomliga realiteterna och en visdom som gör att de kan förstå dem intuitivt. Det beskrivs av uttrycket “sentire cum Ecclesia”: att känna, uppleva och uppfatta i harmoni med Kyrkan. Det krävs inte bara av teologer utan av alla troende och förenar alla medlemmar av Guds folk i deras pilgrimsfärd. Det är nyckeln till att de skall kunna “gå tillsammans”.

Läs mer på länken www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023


 

Information från
Katolska skolan av Notre Dame:

Läs mer under Undervisning.
Eller gå in på länken: https://www.katolska.se

 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25